Generalforsamlingen Maj 2016

Generalforsamling i Espergærde Badelaug 3. maj 2016

Valg af dirigent: Frank Rosenfeldt Thomsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning: Beretningen blev godkendt, og efterfølgende meddelte formanden, at det var hans sidste generalforsamling, hvorefter han takkede sin bestyrelse for samarbejdet gennem årene.

Aflæggelse af revideret regnskab og budgetforslag til godkendelse: Regnskabet blev godkendt. Der var en enkelt forespørgsel om prisen på udvidelse af badebroen. Kassereren redegjorde for dette. Budgettet godkendt uden kommentarer.

Fastsættelse af medlemskontingent, indskud samt støttemedlemsskab: Vi fortsætter med de samme priser som sidste år. Forslaget godkendt

Behandling af indkomne forslag: Der var rettidigt indkommet forslag om udvidelse af sæsonen til 31. maj. Forslaget blev godkendt. Ligeledes rettidigt indkommet forslag om opsætning af værdibokse. Forslaget blev godkendt.

Valg af formand: Vibeke Rosenfeldt Thomsen blev foreslået og blev valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lisbeth Jensen og Per Lisberg blev genvalgt, og Lisbet Hansen blev nyvalgt.

Valg af 1. og 2. suppleant: Ingolf Erbs og Carina Berling blev genvalgt.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Peter Holm og Lillian Rostrup Clausen blev genvalgt og Mona Overgaard blev valgt som revisorsuppleant.

Eventuelt:

Hvordan er adgangen til klubhuset om sommeren? Svar: Der er adgang til omklædning og kaffestue.

Der blev foreslået flere ture til Kallis i Helsingborg. Svar: Det er en mulighed, hvis flere vil deltage.

Er der loft over, hvor mange medlemmer vi vil have? Svar: Nej, vi vil nøje følge belastningen, og så længe alle føler et der er plads nok, er der ikke noget loft.

Skal vi lave flere gus arrangementer? Svar: Det er klart en mulighed. Aktivitetsudvalget vejrer stemningen.

Vibeke takkede Erik for samarbejdet gennem 6 år, og der blev overrakt vin og blomster til den afgåede formand.

  1. maj 2016

Vibeke / referent