VEDTÆGTER FOR ESPERGÆRDE BADELAUG

1. Formål
Foreningens formål er at tilvejebringe gode faciliteter for badning hele året ved Espergærde Strand.

2. Medlemmer
Der optages fortrinsvis medlemmer fra Helsingør Kommune. Der optages kun medlemmer, som er fyldt 18 år. Medlemmerne hæfter alene ved deres kontingent. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem. En sådan beslutning kan af den pågældende forlanges forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

3.  Kontingent
Hvert medlem/støttemedlem betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen jfr. §7. Kontingentet opkræves én gang årligt, til betaling senest 1. oktober. Medlemmer/støttemedlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt, betragtes som udmeldt. Nye medlemmer, som optages i badelauget fra 1. oktober 2015, betaler udover det årlige kontingent, et éngangs indskud, som ligeledes fastsættes på den årlige generalforsamling.

4. Regnskab og økonomi
Espergærde Badelaug´s regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Bestyrelsen aflægger et revideret regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være revideret af de generalforsamlingsvalgte revisorer, inden den ordinære generalforsamling. Kassereren har ansvaret for et forsvarligt regnskab, som til enhver tid skal være tilgængeligt for bestyrelsen. Foreningens midler anbringes i bank, sparekasse eller på girokonti. Foreningens revisorer har ret til at gennemgå foreningens regnskaber og kassebeholdning til enhver tid.

5. Bestyrelsen
Espergærde Badelaug ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges for et år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år er 2 på valg. Der vælges endvidere hvert år 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv kasserer ved førstkommende møde efter generalforsamlingen. Sker der afgang i året løb, indtræder suppleanterne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 3 medlemmer til stede. Ved afstemning tæller alle bestyrelsesmedlemmer lige. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der tages referat af bestyrelsens møder. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

6. Tegning
Espergærde Badelaug tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen ansætter, lønner og afskediger evt. administrativt personale, som skal stå for den daglige drift af foreningens faciliteter (rengøring m.v.).

7. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel med almindelig post eller e-mail til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab samt budgetforslag
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Behandling af fremsatte forslag
6. Valg af
a. formand
b. 2 bestyrelsesmedlemmer
c. 1. suppleant og 2. suppleant
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal. Til vedtagelse/ændring af foreningens vedtægter kræves dog, at mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer afgives for forslaget

8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning fra bestyrelsen eller efter skriftlig begæring fra mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer. En sådan begæring skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel med almindelig post eller e-mail til medlemmerne.

9. Opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske, når mindst ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den éne skal være den ordinære. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens aktiver et almengyldigt formål, efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

—————————————————–

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i Espergærde Badelaug, den 9. maj 2015.

Frank Rosenfeldt Thomsen

Dirigent