Generalforsamlingen maj 2019

Generalforsamling den 1. maj 2019

Bestyrelsen: Frank Vium, Martin Gade, Lisbet Hansen, Nikolai Steenstrup, Ingolf Erbs og Grith Rugaard, samt suppleanter Anne Marie Avlund og Dorthe Hanghøj var alle til stede.

Der var i alt 42 medlemmer til stede.

Keld Bertelsen blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen korrekt indkaldt.

1) Formanden (Frank Vium) aflagde beretning – der blev godkendt.

2) Kassereren (Martin Gade) aflagde revideret regnskab – som blev godkendt. Budgetforslag for 2018/19 blev ligeledes godkendt.

3) Bestyrelsens forslag om uændret indmeldelsesgebyr på 200 kr. og medlemskontingent på 500 kr. blev godkendt.

4) Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

5) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5.1 Formanden – Frank Vium blev genvalgt.
5.2 Bestyrelsesmedlemmer Grith Rugaard og Lisbet Hansen blev genvalgt. Ingolf Erbs valgte at udtræde. I stedet valgtes Anne Marie Avlund. Bestyrelsen takkede Ingolf for hans indsats i bestyrelsen gennem adskillige år.
5.3 Dorte Hanghøj blev valgt som 1. suppleant og Line Dahl som 2. suppleant.

6) Valg af revisorer:
6.1 Elisabeth Engel Holm og Lillian Rostrup fortsætter som revisorer
6.2 Mette Rasmussen fortsætter som revisorsuppleant

7) Eventuelt
7.1 Følgende spørgsmål fra salen blev drøftet:
- Behov for mere rengøring. Det er bestyrelsens opfattelse at den nuværende ordning med 2 gange rengøring om ugen er tilstrækkelig.
- Ønske om udskiftning af måtter på badebroen da de nuværende er slidte. Bestyrelsen tager dette til efterretning.
- Flere medlemmer ville gerne stille op til engang fælles oprydning foran bygningen. Bestyrelsen vender tilbage med forslag om tidspunkt / fælles dag.
- Det blev foreslået at bestyrelsen kontaktede kommunen om hævelse af gangbroen over stranden så denne ikke så let sander til. Bestyrelsen tager dette til efterretning.
- Der blev spurgt til pudsning af vindue mellem glassene i saunaen og til hovedrengøring inklusive slibning og oliering af bænkene i saunaen. Der er planlagt med hovedrengøring
inden næste års sæsonstart og bestyrelsen vil i den forbindelse undersøge vinduespudsning og slibning/oliering af bænke i saunaen.
- Det tilbagevendende spørgsmål om muligheden for et større vindue i saunaen blev bragt op. Bestyrelsen tager dette til efterretning.
- Der blev foreslået at opsætte yderligere kasse på broen og Ingolf tilbød at lave denne. Bestyrelsen undersøger yderligere om behov og muligheder herfor.


Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.
Espergærde, den 17. maj 2019
Frank Vium

Kjeld Bertelsen
Dirigent