Generalforsamlingen September 2020

Bestyrelsen: Frank Vium, Martin Gade, Lisbet Hansen, Nikolai Steenstrup, Grith Rugaard og Anne Marie Avlund, samt suppleanter Dorthe Hanghøj og Line Dahl var alle til stede.

Der var i alt 38 medlemmer til stede.

Kjeld Bertelsen blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen korrekt indkaldt.

 • Formanden (Frank Vium) aflagde beretning – der blev godkendt.

 • Kassereren (Martin Gade) aflagde revideret regnskab for 2019/20 – som blev godkendt. Budgetforslag for 2020/21 blev ligeledes godkendt.

 • Bestyrelsens forslag om nedsat medlemskontingent til 400 kr., samt uændret indmeldelsesgebyr på 200 kr. og uændret medlemskontingent for passive / støttemedlemmer på 100 kr. blev godkendt.

 • Indkomne forslag:
  • Nedsættelse af projektgruppe til undersøgelse af mulighederne for at etablere en egentlig søbadeanstalt i Espergærde. Forslagstiller: Niels Bjørn-Andersen. Godkendt. Medlemmer, der er interesserede i at være med i projektgruppen, kan kontakte Niels på e-mail: nba@cbs.dk
  • Tøjfri dag i saunaen (som forsøg). Forslagsstiller: Niels Bjørn-Andersen. Ikke godkendt.

 • Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Formanden – Frank Vium blev genvalgt.
  • Bestyrelsesmedlem Nikolai Steenstrup blev genvalgt. Martin Gade og Lisbet Hansen valgte at udtræde. I stedet valgtes Line Dahl og Anders Bjerglund. Bestyrelsen takkede Lisbet og Martin for deres store indsats i bestyrelsen gennem adskillige år.
  • Dorte Hanghøj blev genvalgt som 1. suppleant og Carsten Lingren som 2. suppleant.

 • Valg af revisorer:
  • Elisabeth Engel Holm og Lillian Rostrup fortsætter som revisorer
  • Martin Gade blev valgt som revisorsuppleant

 • Eventuelt
  Følgende spørgsmål fra salen blev drøftet:
  • Ønske om ny og større måtte inden for dør til offentlige toiletter. Bestyrelsen tager af dette.
  • Ønske om rengøring under ovn for småsten/grus der drysser ned. Forslag om eventuelt at lægge bakke under ovnen for at lette rengøring. Bestyrelsen tager sig af dette.
  • Henstilling til at bænke i sauna slibes/renses og olieres dels for hygiejne og dels for at imødegå splinter. Bestyrelsen spurgte blandt de fremmødte til frivillige, der ville hjælpe med dette, men modtog ingen Opgaven kræver en slibemaskine og en klud (olien står under vasken i køkkenet) – frivillige kan melde sig hos Frank på frankvium@hotmail.com
  • Ønske om at forlænge snore til at holde håndklæder på stakittet på badebroen. Disse er sat op af en frivillig, og det blev vurderet, at kasserne på broen som nu er opsat opfylder opbevaringsbehovet over vinteren.
  • Drøftelser om udlednings- og vandkvalitetsproblematik og hvad vi som badelaug kan gøre for at påvirke til forbedringer. Specifikt blev det drøftet, om vi kunne etablere samarbejde med kommunen mhp. at få foretaget flere egentlige vandkvalitetsprøver løbende gennem vinteren.
  • Spørgsmål om bestyrelsen havde overvejet bookingsystem ifm. nedsat kapacitet under Corona. Bestyrelsen har diskuteret dette og fundet det for krævende/ dyrt at implementere. Henstiller i stedet til at man tilpasser sig den specielle situation og viser hensyn ved kun at sidde længe i saunaen, hvis der ikke er rift om pladserne.
  • Ønske om at få nøgler tilbage til værdibokse. Nøglerne bliver snarest sat tilbage, men husk selv at spritte før og efter brug.
  • Kommentar til ny indretning som værende flot, men ikke praktisk.
  • Det blev fra bestyrelsen side indskærpet, at køkkendøren ikke er beregnet til indgang, men kun nødbrug. Døren vil nu blive låst, så den kun kan bruges indefra (som nød/branddør).
  • Forslag om hvorvidt de offentlige dametoiletter midlertidigt kunne bruges som ekstra omklædningsplads. Der er i dag åbnet hertil og opsat bænke. Mere info følger.
  • Det tilbagevendende spørgsmål om muligheden for et større vindue i saunaen blev bragt op. Bestyrelsen gav status på dette – specifikt kommunens negative tilbagemelding indtil Håbet lever dog endnu.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.

Espergærde, den 25. september 2020 

Frank Vium
Formand

Kjeld Bertelsen
Dirigent